1. Werkzaamheden van de Stichting Fikre Alem

De Stichting Fikre Alem is statutair gevestigd te Nieuwkoop.

Het doel van de Stichting Fikre Alem is:

het bevorderen van zelfredzaamheid onder delen van de bevolking van Afrika door

het toegang geven tot scholing aan de jeugd en het verrichten van al hetgeen

met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het toekennen van beurzen, bijdragen aan kosten van levensonderhoud of het subsidiëren van het school- of collegegeld van een onderwijsinstelling die goedgekeurd is door de overheid, aan studenten die jonger zijn dan vijfendertig jaar oud;
  2. het verlenen van financiële bijstand, hulpmiddelen, kleding, gereedschap, instrumenten of boeken aan deze jonge mensen opdat ze bij het verlaten van school, universiteit of andere onderwijsinstelling een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van hun land kunnen leveren;
  3. het toekennen van subsidies of toelagen aan jongeren, opdat ze kunnen studeren elders binnen Afrika of daar buiten;
  4. het financieren van de stichting van en bouwwerkzaamheden aan scholen die in beginsel gestart en gewenst zijn door de plaatselijke bevolking;
  5. het zich terugtrekken uit projecten zodra die zelfstandig met behulp van lokale mogelijkheden kunnen blijven voortbestaan;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Fikre Alem richt zich met haar werkzaamheden, vooralsnog, uitsluitend op Ethiopië. De Stichting Fikre Alem wordt geleid door een bestuur van 4 gemotiveerde en betrokken personen die allemaal Ethiopië één of meerdere malen hebben bezocht en de projecten ter plaatse kennen. Het bestuur zet zich in voor fondsenwerving in de breedste zin van het woord.

De projecten worden uitgevoerd door een Ethiopische organisatie onder verantwoordelijkheid van een Europese (Britse) non-gouvernementele organisatie. De stichting zal proberen zo veel mogelijk samen te werken met ‘verdubbelingorganisaties’ zoals De Wilde Ganzen, NCDO etc.  De Stichting Fikre Alem streeft met het bestemmen van haar fondsen naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Ze gaat geen langjarige projecten aan. Stichting Fikre Alem en/of de uitvoerende organisatie in Ethiopië zal zich op zeker moment kunnen terugtrekken, waarna het project kan worden voortgezet door de lokale bevolking.

De Stichting Fikre Alem werkt vooralsnog samen met de Ethiopische organisatie E-YES en de Britse organisatie A-CET. In samenwerking met deze organisaties worden regelmatig afspraken gemaakt over de te ondersteunen projecten. Het bestuur in Nederland controleert de werkzaamheden aan de hand van de projectplannen van de manager van E-YES en de door de Britse overheid goedgekeurde jaarrapportages van A-CET.

Voor alle projecten geldt dat rekening wordt gehouden met de Ethiopische cultuur, gewoonten en gebruiken, voor zover die niet strijdig zijn met de principes van het bestuur en de Nederlandse wetgeving.

2. Wijze van werving van gelden

De Stichting Fikre Alem verkrijgt haar middelen door bijdragen van vaste donateurs, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks en door incidentele bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken, scholen en vermogensfondsen. Ten behoeve van fondsenwerving worden regelmatig acties gehouden en presentaties gegeven.

Per project worden ad hoc sponsoren aangezocht. Dit kunnen zowel particulieren, serviceclubs als andere filantropische instellingen zijn. Donateurs kunnen de stichting vragen om inzicht te krijgen in de projectplannen en in de daarbij behorende begroting. Het bestuur beslist of aan deze vraag wordt voldaan. Donateurs die kenbaar maken dat ze het jaarverslag van de stichting willen ontvangen, krijgen dit toegestuurd via e-mail of reguliere post.

3. Beheer van de Stichting Fikre Alem

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:                                         Dhr. Drs.  M.G.P. Oehlenschläger

Secretaris /Penningmeester:         Mw. A.F.M. Bultink

Lid:                                                     Mw. C.H.M. Vester

Lid:                                                     Mw. Dr. S.A.W. v.d. Jagt

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van zes jaar.

De dagelijkse uitvoering vanuit het bestuur is in handen van de voorzitter en secretaris/penningmeester.

Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de rapportages vanuit Ethiopië besproken. Ook wordt het lopende beleid getoetst en waar nodig inhoudelijk of financieel bijgesteld of herzien. Tevens wordt de fondsenwerving besproken en worden nieuwe plannen ten aanzien van fondsenwerving ontwikkeld en voorbereid. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Het beheer van de financiële middelen is in handen van de penningmeester die een eenvoudige boekhouding bijhoudt. De penningmeester legt verantwoording af over het gevoerde beleid in relatie tot de gemaakte begroting. Jaarlijks vindt kascontrole plaats door twee leden van het bestuur, niet zijnde de voorzitter of penningmeester.

Over de lokaal in Ethiopië bestede middelen wordt per project schriftelijk en achteraf door de lokale organisatie gerapporteerd. Deze gegevens worden door de penningmeester in de algemene administratie verwerkt en zijn voor donateurs in te zien. Op hoofdlijnen worden deze gegevens verwerkt in het jaarverslag.

 

4. Besteding van de financiële middelen

De Stichting Fikre Alem streeft naar minimale overheadkosten en maximale besteding (ten minste 95%) van de ontvangen donaties ten bate van de projecten. Gemaakte onkosten, zoals kosten voor fondsenwerving en kantoorkosten, worden minimaal ten laste van de projecten gebracht. Reis- en verblijfkosten voor bezoek aan de projecten in Ethiopië worden door de individuele bestuursleden uit eigen middelen betaald.

Voor alle afzonderlijke projecten wordt een begroting gemaakt die door het bestuur wordt beoordeeld. Gedurende en na afloop van een kalenderjaar worden de uitgaven aan de projecten getoetst aan de gemaakte begroting. Donateurs kunnen te allen tijde inzicht krijgen in de wijze waarop hun donatie is besteed. Tevens kunnen donateurs vooraf aangeven aan welk project hun donatie ten goede dient te komen. Als een donateur geen voorkeur aangeeft, kiest het bestuur een of meer lopende projecten waaraan de bijdrage zal worden besteed.

Via de website www.fikrealem.nl wordt aan de donateurs en andere belangstellenden verslag gedaan van de projecten.

Klik hier voor het recente beleidsplan Beleidsplan Stichting Fikre Alem (2020).

Klik hier voor het jaarverslag van afgelopen jaar Jaarverslag 2019 Stichting Fikre Alem.